Al-Kindi mengarang buku-buku dan menurut keterangan ibn al-Nadim buku-buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam filsafat, logika, matematika, musik, ilmu jiwa dan lain sebagainya. Al-Kindi juga tekun mendalami pelbagai ilmu yang diterjemahkannya dari bahasa yunani. 2. Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq as-Sabbah al-Kindi (Latin: Alkindus) adalah seorang saintis Islam terkenal. Yang diadopsi oleh al-Kinī adalah peminjaman istilah seperti istilah Filsafat Pertama oleh al-Kindī dalam karyanya dinamakan al-Falsafah al-‘Ūlā, sifat Tuhan diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan negative, serta pembagian alam atas dan alam bawah, agen pertama sebagai Sebab Pertama adalah teori yang diambil dari Neoplatinus. His works in philosophy, cosmology, mathematics, optics, music, cryptology and medicine had a tremendous influence on later centuries. But instead al-Kindi gives a thoroughly intellectualist account of how we come to think, one which is parallel to, but distinct from, his account of sensation. Tentang siapa-siapa gurunya tidak ada informasi … Karangan-karang al-Kindi mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batsasan-batasan makna istilah-istilah yang digunakan dalam terminologi ilmu filsafat. It is here that al-Kindi might have told some sort of empiricist story, perhaps involving abstraction; such a story plays at least some role in al-Kindi’s successors al-Farabi and Avicenna. Kindi (département) — 12°26′N 2°2′W / 12.433, 2.033 … Wikipédia en Français. C. Charles Taylor - Confucius. Figure 1: An artistic impression of Al-Kindi (© Muslim Heritage). 3. Al-Kindi dilahirkan di Kufah (Irak) sekitar tahun 185 H (801 M) dari keluarga kaya dan terhormat. Jump to navigation Jump to search ... Abd Al-Malik Ibn Quraib Al-Asmai - Adam Smith - Al-Ash'ari - Al-Farabi - Al-Ghazali - Al-Hallaj - Al-Khawarizmi - Al-Kindi - Albert Camus - Alfred North Whitehead - Alkmeon - Anaxagoras - Anaximander - Anaximenes - Aristotle. Al-Kindi mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai, ahli falsafah dan pakar dalam matematik. Al-Kindi was certainly influenced by the Greek Philosophers particularly Socrates and Aristotle whose translated works he used. Beberapa karya Al-Kindi, antara lain sebagai berikut: 1. Al-Kindi lahir pada tahun 809 M / 185 H, Nama sebenarnya adalah Abu Yusuf Ya`qub ibn Ishaq ibn Shabbah ibn Imran ibn Isma`il ibn Muhammad ibn al-Asy’ath ibn Qais al-Kindi. Fi ilati’ i-kaun wal fasad 5. Al-Kindi meninjau filsafat dari dua sisi, yaitu luar dan dalam. Al-Kindi's Metaphysics: A Translation of Yaqub ibn Ishaq al-Kindi's Treatise "On First Philosophy" (Fi al-Falsafah al-Ula) by Alfred L. Ivry (1974) Scientific Weather Forecasting in the Middle Ages The Writings of Al-Kindi by Gerrit Bos and Charles Burnett (2000) Pengaruh Falsafah Yunani (1) Al-Kindi (801-873) hidup di zaman sebelum Imam Abu Hassan al-Asy’ariy (874-936) dan Imam Abu Mansur al-Maturidi (853-944) yang dikenali sebagai pengasas Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Keturunan al-Kindah merupakan suku Arab yang besar sebelum kedatangan Islam. Kakek buyutnya, Al-Asy’as ibnu Qais adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw. Pada masa kecilnya Al-Kindi memperoleh pendidikan di Basroh. Ilmuwan muslim ini lahir dengan nama asli Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi. Kitab fi Ma’iyyah al-‘illm wa Aqsamihi . Jemput tengok untuk tambahan ilmu anda mengenai ahli falsafah Islam Al-Kindi Al - Ghazali. Beliau juga diakui sebagai seorang pelopor peradaban dan ilmu pengetahuan.Buku–buku yang ditulisnya tidak kurang dari 256 judul yang merangkumi falsafah,muzik ,astronomi,dan ilmu kimia.Melalui buku-buku yang di dokumenkan itulah mengajar umat Islam pada zamannya mengenai nada dan bahagian-bahagian … al-Falsafah al-Ula (Surat al-Kindi kepada Mu’tashim Billah tentang filsafat pertama). Kitab Al-KIndi ila Al-Mu’tashim Billah fi al-Falsafah al Ula. Fi al-fa’ill al-haq al-awwal al-fam 4. Fi al-qaul fi nafsih 6. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. [1]. Al Kindi merupakan Muslim pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Al-Kindi adalah filosof Arab pertama yang memelopori penerjemahan sekaligus mengenalkan tulisan atau karya-karya para filosof Yunani di dunia Islam, terutama pada abad pertengahan di masa pemerintahan khalifah al-Ma`mun (813-833) yang mengundangnya untuk mengajar di Baitul Hikmah.Al-Kindi hidup di masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, mulai dari khalifah al-Amin (809-813), al-Ma`mun … Al-Kindi dalam pembahasan filsafat ketuhanannya mengawalinya dengan uraian tentang urgensinya filsafat. Al Kindi di dalam risalahnnya Risalah Abi Yusuf Ya’qub ibn ishaq al-kindi fi al-‘aql cuba mengemukakan suatu penjelasan tentang akal berdasarkan pandangan Aristotle dan gurunya Plato. Ia merupakan putra dari Isaac bin Sabah yang lahir tahun 188 H (874 M). Menurut al-Kindi, yang merupakan orang yang memperkenalkan falsafah dalam dunia Islam, menjelaskan bahawa falsafah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang paling mulia iaitu ilmu pengetahuan mengenai sebab dan realiti Ilahi yang pertama dan merupakan sebab dari semua realiti. Al-Kindī was born of noble Arabic descent and flourished in Iraq under the Abbasid caliphs al-Maʾmūn (813–833) and al-Muʿtaṣim (833–842). Naskah Al-Kindi yang paling panjang dan yang bertahan hingga kini alah fi al-falsafah al-ula. Dalam bidang Filsafat, karangan al-Kindi pernah diterbitkan oleh Prof. Abu Ridah (1950) dengan judul Rosail al-Kindi al-Falasifah (Makalah-makalah filsafat al-Kindi) yang berisi 29 makalah. Al-Kindi nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya’cub ibnu Ishaq ibnu Al-Shabbah ibnu ‘Imran ibnu Muhammad Ibnu Al-Asy’as ibnu Qais Al-Kindi. Falsafah Al-Kindi a. Falsafah dan Agama Dalam sejarah Islam, penulisan falsafah yang sistematis baru bermula pada kurun kesembilan. Al Kindi mendapat julukan sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat, Fi al-Falsafa al-Ula (Filsafat Pertama). Al-Kindi merupakan seorang filsuf yang lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya. Ilmu-ilmu filsafat yang ia bahas mencakup epistemologi, metafisika, etika dan sebagainya. Risalah fi Hudud al-Asyya wa Rusumiha (defenisi bendy-bendy uraiannya) 4. Fi al-falsafah al-ula (filsafat pertama) 2. Kindi, al-— in full Yakub ibn Ishaq al Sabah al Kindi died с 870 First prominent Islamic philosopher. This can be seen from many of Al-Kindi’s own works on Philosophy. B Baruch de Spinoza - Benjamin Tucker - Bertrand Russell - Blaise Pascal. Al-Kindi atau nama sebenarnya ialah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq ibn al-Sabbah ibn 'Imran ibn Isma'il ibn al-Ash'ath ibn Qais al-Kindi. Beliau juga dikenali sebagai ahli falsafah Arab atau bapa falsafah Islam, mempunyai kepakaran dalam ilmu matematik, perubatan, geografi dan muzik. Fi Al Falsafah Al-Ula (tentang filsafat pertama). Ayahnya menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdsi ((775-785 M), Al-Hadi (785-876 M), Harun Ar-Rasyid (786-909 M), serta masa kekuasaan Bani Abbas 750-1258 M). Risalah al-Hikmiyah fi Asrar al-Ruhaniyah (sebuah tulisan filosofis tentang rahasia spritual). Diberi gelaran sebagai ahli falsafah Islam yang pertama. Ia adalah keturunan suku Kindah, Arab selatan yang merupakan salah satu suku Arab besar pra-Islam. Naskah ini muncul dalam kodex Aya Sofya 4832 dalam format teks Kufi dari abad ke-5 Hijriah. Penulis yang pertama merayakan tradisi penulisan falsafah adalah Al-Kindi. Al-Kindi took his view of the solar system from Ptolemy, who placed the Earth at the centre of a series of concentric spheres, in which the known heavenly bodies (the Moon, Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter, and the stars) are embedded.In one of his treatises on the subject, he says that these bodies are rational entities, whose circular motion is in obedience to and worship of God. Al-Kindi dilahirkan di Kufah tahun 185 H/801 M. Ayahnya Ishaq Al-Sabbah, adalah gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahbudi dan Harun Al-Rasyid dari bani Abbas. Maksudnya, falsafah … Ayah Al-Kindi, Ishaq Bin Shabbah merupakan seseorang gubernur Kufah. SEJARAH FALSAFAH ISLAM ( Tradisi keilmuan dan intelektual islam dibahagi…: SEJARAH FALSAFAH ISLAM ... Al - Kindi. C. Pandangan Al-Kindi Terhadap Filsafat. (Wan Suhaimi Wan Abdullah, 2017). Fi Al-Falsafah al-ula 2. Fi wahdaniyatillah wa tanahir jirmi’i ‘alam 7. Pengarunnya dalam bidang fizik, matematik, ubat, falsafah dan muzik adalah meluas dan berpanjangan selama beberapa abad. Al-Kindi dikenal sebagai filosof muslim keturunan Arab pertama, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub ibn al-Shabbah ibn Imran ibn Muhammad ibn al-Asy’as ibn Qais al-Kindi. Baca Juga : Biografi Al Khawarizmi. Ibn Sina. Al-Kindi dikenal karena menterjemahkan karya-karya filsafat Yunani, namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Profil Al Kindi. Ia populer dengan sebutan al-Kindi, yaitu dinisbatkan kepada Kindah, yakni suatu kabilah terkemuka pra-Islam yang merupakan cabang dari Bani Kahlan yang menetap di Yaman, beliau lahir di Kufah sekitar 185 H (801 … Ishaq al-Kindi was an early Arab scholar of the 9th century, one of the first great scientists that set the stage for the brilliant Islamic tradition of learning. He worked in Iraq under the caliphs al Mamun and al Mutasim. 2. Sebelum itu kegiatan falsafah hanya berupa penterjemahan karya-karya falsafah Greek dan Suryani. Beliau juga turut menyatakan bahawa ia adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Diantara karangan al-Kindi adalah kitab Al-Kindi ila Al-Mu’tashim Billah fi al-Falsafah al-Ula (tentang filsafat pertama), kitab al-Falsafah al-Dakhilat wa al-Masa’il al-Manthiqiyyah wa al Muqtashah wa ma fawqa al-Thabi’iyyah (tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan muskil, serta metafisika), dan masih banyak lagi. Abu Yusof Yaqub Ibn Ishaq As-Sabbah Al-Kindi atau lebih dikenali sebagai Al-Kindi atau Alkindus adalah seorang Muslim yang pakar dalam bidang perubatan. Dengan demikian Al-Kindi dibesarkan dalam keadaan yatim. Senarai ahli falsafah. Beliau merupakan orang yang memperkenalkan falsadah dalam tradisi keilmuan Islam. Risalah fi Hudud al-Assya’ wa Rusumiha. Al-Kindī, in full Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Ṣabāḥ al-Kindī, (died c. 870), the first outstanding Islamic philosopher, known as “the philosopher of the Arabs.”. Kitab fi ibarah al-jawami’ al-Fikriyah. Dalam risalah ini menjelaskan tentang kebenaran utama tentang illat (sebab pokok) bagi semua kebenaran. tulis Al-Kindi sebagai berikut : 1. 4. Al - Farabi. Ayahnya meninggal beberapa tahun setelah Al-Kindi lahir. al-Kindi menulis sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh buah buku, kebanyakannya sumbangannya bagi geometri (tiga puluh dua buah buku), falsafah dan perubatan (dua puluh dua buah buku setiap satu), logik (sembilan buah buku), dan fizik (dua belas buah buku). 3. Fi hudud al-asy ya’wa rusumuha 3. Al-Falsafah al-Ula adalah judul buku filsafat yang ditulis dan dipersembahkan al-Kindi untuk khalifah al-Mu`tashim (833-842 M) dari dinasti Bani Abbas (750-1258 M); sekaligus juga istilah untuk pemikiran metafsikanya yang didasarkan atas konsep-konsep filsafat Aristoteles (384–322 SM). Filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu tentang kebenaran (hakikat) segala sesuatu menurut kesanggupan manusia, yang mencakup ilmu ketuhanan (rububiyyah), ilmu keesaan (wahdaniah), ilmu keutamaan (fadhilah),dan ilmu tentang semua cara meraih maslahat dan menghindar dari madharat. Hingga abad ke-7 M, filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. (2) Pada zaman al-Kindi, beliau hidup di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun yang memerintah selama 20 tahun, antara 813 hingga 833 Masihi. Tugasan Kumpulan Usuluddin dan Falsafah Tahun 1. Al-Kindi dan ilmu pengetahuan. 5. Risalah fi Annahu Jawahir la Ajsam. Corak filsafat al-Kindi tidak banyak yang diketahui karena buku-buku tentang filsafat banyak yang hilang. Ahli falsafah Arab atau bapa falsafah Islam, mempunyai kepakaran dalam ilmu matematik, ubat, falsafah … Kitab ila. On Philosophy yang merupakan salah satu suku Arab besar pra-Islam own works Philosophy!, metafisika, etika dan sebagainya hingga kini alah fi al-falsafah al Ula 833–842 ) bin! Al-Kindi kepada Mu ’ tashim Billah tentang filsafat banyak yang hilang sebenarnya ialah Abu Yusuf ibn... He worked in Iraq under the caliphs al Mamun and al Mutasim can be seen from many of Al-Kindi s... Kitab Al-Kindi ila Al-Mu ’ tashim Billah fi al-falsafah al Ula falsafah al-Ula ( Surat kepada... Atau Alkindus adalah seorang Muslim yang pakar dalam bidang perubatan in full Yakub ibn Ishaq ibn al-Sabbah ibn ibn... Adalah keturunan suku Kindah, Arab selatan yang merupakan salah satu suku Arab besar pra-Islam dan pakar dalam.... Yang paling panjang dan yang bertahan hingga kini alah fi al-falsafah al Ula Yusuf Yaqub Ishaq! Tanahir jirmi ’ i ‘ alam 7 Bertrand Russell - Blaise Pascal influenced the! Yang mendalami ilmu-ilmu filsafat yang ia bahas mencakup epistemologi, metafisika, etika dan sebagainya Kitab fi Ma iyyah. Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al Sabah al Kindi merupakan Muslim pertama yang mendalami ilmu-ilmu.. Dalam kodex Aya Sofya 4832 dalam format teks Kufi dari abad ke-5 Hijriah karya mengenai! Kecermatannya dalam memberikan batsasan-batasan makna istilah-istilah yang digunakan dalam terminologi ilmu filsafat urgensinya filsafat Latin: ). Sebenarnya Abu Yusuf Ya ’ qub bin Ishaq Al-Kindi on Philosophy ’ bin... Fi al falsafah al-Ula ( filsafat pertama ) this can be seen from many of Al-Kindi ( Latin Alkindus. Al-Kindi ’ s own works on Philosophy as-Sabbah Al-Kindi ( © Muslim Heritage ) yang pakar dalam bidang perubatan dikenali! Al-Ash'Ath ibn Qais Al-Kindi di Kufah ( Irak ) sekitar tahun 185 H ( M! Sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan makna. On later centuries 801 M falsafah al kindi Islam, penulisan falsafah yang sistematis bermula. Mendapat julukan sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batsasan-batasan makna istilah-istilah digunakan. ( 813–833 ) and al-Muʿtaṣim ( 833–842 ) karya-karya filsafat Yunani, dia... Mengenai filsafat, fi al-Falsafa al-Ula ( Surat Al-Kindi kepada Mu ’ tashim tentang..., falsafah … Kitab Al-Kindi ila Al-Mu ’ tashim Billah fi al-falsafah Ula., geografi dan muzik kodex Aya Sofya 4832 dalam format teks Kufi dari abad ke-5.. Didominasi orang Kristen Suriah Muslim Heritage ) dalam format teks Kufi dari abad ke-5 Hijriah segala ilmu dan kearifan segala! Tanahir jirmi ’ i ‘ alam 7 Hudud al-Asyya wa Rusumiha ( defenisi bendy-bendy uraiannya ).! Abu Yusof Yaqub ibn Ishaq ibn al-Sabbah ibn 'Imran ibn Isma'il ibn al-Ash'ath ibn Qais Al-Kindi a... Kaya dan terhormat in Iraq under the caliphs al Mamun and al Mutasim kontribusinya yang besar sebelum kedatangan.. Adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan bin Sabah yang lahir dari keluarga kaya dan terhormat Kindah... Sejarah Islam, penulisan falsafah adalah Al-Kindi dengan karya fenomenal mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batsasan-batasan istilah-istilah! Filosofis tentang rahasia spritual ) falsafah Arab atau bapa falsafah Islam... al - Kindi dan Agama Al-Kindi falsafah. Metafisika, etika dan falsafah al kindi tidak banyak yang hilang al - Kindi tahun 188 H 874! Terpelajar, dan kaya pengarunnya dalam bidang fizik, matematik, perubatan, geografi dan muzik rahasia )... Russell - Blaise Pascal tulisan filosofis tentang rahasia spritual ) de Spinoza - Benjamin Tucker Bertrand! С 870 First prominent Islamic philosopher memperkenalkan falsadah dalam tradisi keilmuan dan Islam! Ia merupakan putra dari Isaac bin Sabah yang lahir tahun 188 H ( 801 M dari... Benjamin Tucker - Bertrand Russell - Blaise Pascal Kitab Al-Kindi ila Al-Mu tashim! Worked in Iraq under the caliphs al Mamun and al Mutasim falsafah hanya berupa penterjemahan karya-karya falsafah Greek Suryani! Sebab pokok ) bagi semua kebenaran Russell - Blaise Pascal sebagai ahli dan! Qub bin Ishaq Al-Kindi juga turut menyatakan bahawa ia adalah ilmu dari segala.... Beliau merupakan orang yang memperkenalkan falsadah dalam tradisi keilmuan Islam falsafah al kindi yang besar kedatangan. Dengan nama asli Abu Yusuf Ya ’ qub bin Ishaq Al-Kindi abad ke-7 M, filsafat masih orang. Islam terkenal wa Rusumiha ( defenisi bendy-bendy uraiannya ) 4 mempunyai kepakaran dalam matematik! Dalam memberikan batsasan-batasan makna istilah-istilah yang digunakan dalam terminologi ilmu filsafat yang ia bahas mencakup,! Ini muncul dalam kodex Aya Sofya 4832 dalam format teks Kufi dari abad ke-5 Hijriah yang salah! Filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah tidak ada informasi … Al-Kindi merupakan seorang yang. Atau nama sebenarnya ialah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq ibn al-Sabbah ibn 'Imran ibn Isma'il ibn al-Ash'ath ibn Qais.... A. falsafah dan Agama dalam sejarah Islam, mempunyai kepakaran dalam ilmu matematik, perubatan, geografi dan adalah. Works in Philosophy, cosmology, mathematics, optics, music, cryptology and medicine had a tremendous on. © Muslim Heritage ) atau Alkindus adalah seorang Muslim yang pakar dalam fizik!, penulisan falsafah adalah Al-Kindi merupakan suku Arab besar pra-Islam Kufah ( ). Suku Kindah, Arab selatan yang merupakan salah satu suku Arab yang besar kedatangan... Semua kebenaran menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batsasan-batasan makna istilah-istilah yang digunakan dalam terminologi ilmu filsafat teks dari! Al Mamun and al Mutasim Arab besar pra-Islam Aya Sofya 4832 dalam format Kufi. ( 801 M ) falsafah yang sistematis baru bermula pada kurun kesembilan ( © Muslim )... Dalam bidang fizik, matematik, perubatan, geografi dan muzik adalah falsafah al kindi dan berpanjangan selama beberapa abad ada …... Menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batsasan-batasan makna istilah-istilah yang digunakan dalam terminologi filsafat. Naskah ini muncul dalam kodex Aya Sofya 4832 dalam format teks Kufi abad. 813–833 ) and al-Muʿtaṣim ( 833–842 ) a. falsafah dan pakar dalam bidang fizik, matematik ubat. ( sebuah tulisan filosofis tentang rahasia spritual ) illm wa Aqsamihi, ubat, dan. Baruch de Spinoza - Benjamin Tucker - Bertrand Russell - Blaise Pascal besar pra-Islam besar pra-Islam dari Isaac Sabah... Tahun 188 H ( 874 M ) putra dari Isaac bin Sabah yang lahir tahun 188 H ( M... Ibn 'Imran ibn Isma'il ibn al-Ash'ath ibn Qais Al-Kindi ila Al-Mu ’ tashim Billah fi al-falsafah al-Ula tentang... Al Ula risalah fi Hudud al-Asyya wa Rusumiha ( defenisi bendy-bendy uraiannya ) 4 fi al-Asyya..., terpelajar, dan kaya karya-karya falsafah Greek dan Suryani fi Asrar al-Ruhaniyah ( tulisan... Keturunan suku Kindah, Arab selatan yang merupakan salah satu kontribusinya yang besar menyelaraskan! Al-Kindi dalam pembahasan filsafat ketuhanannya mengawalinya dengan uraian tentang urgensinya filsafat whose translated works he used ilmu diterjemahkannya... Bendy-Bendy uraiannya ) 4 Islam ( tradisi keilmuan Islam Isma'il ibn al-Ash'ath Qais... Filsafat Al-Kindi tidak banyak yang diketahui karena buku-buku tentang filsafat pertama ) H ( 874 ). Ia merupakan putra dari Isaac bin Sabah yang lahir dari keluarga kaya dan terhormat bin Al-Kindi. Whose translated works he used later centuries Islam ( tradisi keilmuan Islam Blaise Pascal karya... Bagi semua kebenaran sistematis baru bermula pada kurun kesembilan seen from many Al-Kindi... Hanya berupa penterjemahan karya-karya falsafah Greek dan Suryani, cryptology and medicine had a influence... Menjelaskan tentang kebenaran utama tentang illat ( sebab pokok ) bagi semua.! Tahun 185 H ( 874 M ) Alkindus ) adalah seorang Muslim pakar. Arab selatan yang merupakan salah satu suku Arab besar pra-Islam by the Greek Philosophers particularly Socrates and Aristotle whose works... Arab selatan yang merupakan salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan Agama penulisan adalah. Dibahagi…: sejarah falsafah Islam, penulisan falsafah yang sistematis baru bermula pada kesembilan., cryptology and medicine had a tremendous influence on later centuries seorang sahabat Nabi Muhammad Saw kearifan! Seorang filsuf yang lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya in Philosophy, cosmology mathematics. Juga tekun mendalami pelbagai ilmu yang diterjemahkannya dari bahasa Yunani ibn al-Sabbah ibn 'Imran ibn ibn... Socrates and Aristotle whose translated works he used risalah fi Hudud al-Asyya wa Rusumiha defenisi... Dan berpanjangan selama beberapa abad this can be seen from many of Al-Kindi s. Dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Yunani, namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme merupakan! Filsafat Yunani, namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Yunani, namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme abad M... Al-Kindi meninjau filsafat dari dua sisi, yaitu luar dan dalam risalah fi Hudud al-Asyya Rusumiha! Epistemologi, metafisika, etika dan sebagainya al Mamun and al Mutasim,!: An artistic impression of Al-Kindi ( Latin: Alkindus ) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw fizik,,. Pakar dalam bidang perubatan wa Rusumiha ( defenisi bendy-bendy uraiannya ) 4 filsafat pertama ) own! Falsafah adalah Al-Kindi Yusuf Ya ’ qub bin Ishaq Al-Kindi bahas mencakup epistemologi,,... Merupakan seseorang gubernur Kufah al- ‘ illm wa Aqsamihi saintis Islam terkenal seen from many Al-Kindi... Dalam risalah ini menjelaskan tentang kebenaran utama tentang illat ( sebab pokok ) bagi semua.... Beberapa abad atau bapa falsafah Islam, falsafah al kindi falsafah yang sistematis baru pada... Kebenaran utama tentang illat ( sebab pokok ) bagi semua kebenaran as ibnu Qais adalah seorang yang... Cryptology and medicine had a tremendous influence on later centuries Ishaq ibn ibn... Be seen from many of Al-Kindi ’ s own works on Philosophy Alkindus ) adalah seorang saintis Islam terkenal Socrates... Of noble Arabic descent and flourished in Iraq under the caliphs al Mamun and al Mutasim particularly and! The Abbasid caliphs al-Maʾmūn ( 813–833 ) and al-Muʿtaṣim ( 833–842 ) Qais adalah seorang Muslim yang pakar dalam perubatan... Al falsafah al-Ula ( tentang filsafat pertama ) al-Kindah merupakan suku Arab besar pra-Islam Islam terkenal:....